таке

Mar. 17th, 2011 08:19 pm
irysia: (Default)
[personal profile] irysia
Страшенно не люблю, коли мені приписують думки та судження, які моїми не є. Ще й на основі цих суджень навішують на мене штампи. Якщо так комусь зручніше - добре, але я - пас.
А ще, я вже давно навчилася себе поважати. І якщо мені десь не комфортно - я йду.
Проте вкрай дивно чути від тих, хто створював мені такі чудові умови, що вони сумують без мене. Це може навіть було б приємно чути, але не тоді, коли тобі вже все одно.

А ще я реально пишаюся своєю силою волі. І хоч мені може складно відмовитися від чогось смачненького вночі, але у чомусь серйозному я непохитна. Сама собі дивуюся.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

irysia: (Default)
irysia

April 2011

S M T W T F S
     12
345 67 89
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Page generated Sep. 24th, 2017 05:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags