Мда...

Mar. 10th, 2011 12:01 am
irysia: (Default)
[personal profile] irysia
Попросили мене купити квитки на MUSE. Ок, без проблем. В Києві, якщо я правильно зрозуміла, є лише дві каси. Поїхала до найближчої. Сидить дівчинка, в неті шариться. Підходжу, пояснюю ситуацію: потрібний сектор і місця подалі від сцени. Дівчинка обурюється: я тут сиджу щоб квитки видавати, а не для того, щоб давати консультації. Спершу визначтеся, що вам потрібно, а потім приїжджайте. Жодної схеми зали чи хоча б натяку на неї. Добре, поки я телефоном з'ясовую у подруги що і як, до неї підходять інші клієнти. Та сама історія: дівчинка нічого не знає, а клієнти взагалі розгублені, бо хтось там навіть намагався квитки через інтернет замовляти, а тут мав викупити. Дівчинка про це вперше чула. Квитки, потрібні мені, я таки купила.
Але сервіс тішить, ага. І ціни ж на квитки не такі вже й маленькі, щоб не вистачило хоча б на 1 ксерокс схеми зали Палацу Спорту.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

irysia: (Default)
irysia

April 2011

S M T W T F S
     12
345 67 89
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Page generated Sep. 24th, 2017 05:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags